Όροι Διαγωνισμού “μεγάλος διαγωνισμός Bruno”

1. Ο μεγάλος διαγωνισμός Bruno (εφεξής «ο Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο BRUNO COFFEE(εφεξής BRUNO) που εδρεύει στην Λάρισα επί της οδού 3ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ, Λάρισα ΤΚ 41336, με τεχνικό ανάδοχο την «GRAFIX DESIGN ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο GRAFIX, που εδρεύει στη Λάρισα, Ηφαίστου 37 ΤΚ 41222, μέσα στo πλαίσιo προώθησης και προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Bruno. Ημερομηνία εναρξης ορίζεται η 8 Φεβρουαρίου 2023.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση της συναίνεσης του κηδεμόνα με κάθε πρόσφορο μέσο και διατύπωση ανά πάσα χρονική ισχύ. Αν κάποιος από τους νικητές της ενέργειας είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη έγγραφης συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Kων/νος Ν. Αναστασίου & Σια Ε.Ε και των συνεργαζόμενων εταιρειών franchise, των εργαζομένων στην Grafix design, καθώς και οι σύζυγοι . H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τη δυνατότητα συμμετοχής  κάθε συμμετέχοντα.

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη μορφή τυχερών κουπονιών ξυστό
Η εξαργύρωση των δώρων γίνεται έως 30 Απριλίου 2023 με την προσκόμιση των τυχερών ξυστό στα ταμεία των καταστημάτων που συμμετέχουν στην ενέργεια. Εξαιρούνται τα μεγάλα δωρα.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτούν ένα φυσικό κατάστημα Bruno και με την αγορά ροφήματος λαμβάνουν και ένα κουπόνι ξυστό δωρεάν

5. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 30/4/2023 Τα ονόματα όλων των μεγάλων νικητών θα αναρτηθούν/ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική σελίδα www.bruno.gr και στα social κανάλια της εταιρίας. Οι τυχεροί νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο 2410 572347 (κ. Χρύσα Κυλινδρή) για να παραλάβουν τα δώρα τους και σε οποιοδήποτε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας ή κατά την παραλαβή του δώρου ενδέχεται να ζητηθεί η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριου ή άλλου επίσημου εγγράφου για λόγους διασφάλισης του Διαγωνισμού.

6. Οι νικητές ρητά δηλώνουν ότι συγκατατίθενται α) στη διατήρηση της εικόνας του οχήματος με τα λογότυπα, αυτοκόλλητα και εν γένει εικαστικά στοιχεία που το παρέλαβαν, δίχως να προβούν σε οιαδήποτε αλλοίωση ή τροποποίησή του για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και β) στην απαγόρευση μεταπώλησης του οχήματος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε events της Bruno coffee stores, όπου θα προσκαλούνται στα πλαίσια προώθησης της εταιρίας. Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση ότι δε θα συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας.

7. Διευκρινίζεται ότι η Bruno απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων του Διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οποιοσδήποτε από τους νικητές αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή αδρανήσει ή παρέλθει άπρακτη η άνω ημερομηνία (ήτοι η 30/04/2023) ή δεν εμφανισθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες για να παραλάβει το δώρο μέχρι την ημερομηνία λήξης, ή αν δεν είναι ακριβή/σωστά/αληθή όλα τα στοιχεία που δηλώνει, το δώρο απόλλυται για αυτόν αυτόματα και οριστικά και η Bruno δικαιούται να το διαθέσει κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης μεταξύ των λοιπών συμμετεχόντων ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό να ακυρώσει οριστικά τη διάθεση του δώρου χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σχετικά.

8. Τα δώρα, είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους, δεν είναι δυνατή η μετάθεση/αλλαγή των ημερομηνιών που ρητά ορίζονται παραπάνω και απαγορεύεται η μεταβίβασή τους από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών από την παραλαβή τους. Αφορά τους νικητές των 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

9. Η Bruno διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκειά του για οποιοδήποτε λόγο ή ακόμα και να ακυρώσει ή να τερματίσει το Διαγωνισμό, κατόπιν ενημέρωσης του κοινού μέσω ανάρτησης στην ηλεκτρονική σελίδα στη διεύθυνση www.bruno.gr ή/και με άλλο πρόσφορο -κατά την εύλογη κρίση της- τρόπο, οποτεδήποτε, άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο συμμετέχων και προτείνεται ο συμμετέχων να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της συμμετοχής και μετά τις εκάστοτε αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των όρων.

10. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται δημοσιευμένοι στην διεύθυνση www.bruno.gr. Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στη Bruno διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφωνίες ή διενέξεις θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λάρισας.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή/και στην κλήρωση συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική με το Διαγωνισμό αξίωση έναντι της Bruno.

12. Περιγραφή δώρων: α)δυο ηλεκτρικά αυτοκίνητα Citroen ami στη βασική τους έκδοση, τα οποία θα αγοραστούν καινούρια αλλά ενδέχεται να διανύσουν ορισμένα χιλιόμετρα για τις ανάγκες προώθησης του διαγωνισμού και στη συνέχεια θα μεταβιβαστούν δωρεάν στους νικητές. Γι’ αυτό το λόγο η πρώτη άδεια θα εκδοθεί στην Bruno και στη συνέχεια στα ονόματα των νικητών σε χρονικό διάστημα που ορίζει το πρόγραμμα κινούμαι ηλεκτρικά. β)ένα ταξίδι 3 ημερών στο Μιλάνο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο. Το ταξίδι είναι για 2 άτομα. Εξαιρούνται επίσημες αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα και περίοδοι υψηλής ζήτησης. Η πραγματοποίηση του ταξιδιού μπορεί να γίνει εντός του έτους 2023, γ)ένα κινητό τηλέφωνο smartphone Samsung, δ) 9 καφετιέρες, ε) δωρεάν ροφήματα, στ) έκπτωση 0,30€ σε επόμενη αγορά ροφήματος.

13. Για την παράδοση των αυτοκινήτων θα γίνει συμβολαιογραφική πράξη από την συμβολαιογράφο Μπακογιαννη Γεωργία με τις απαράιτητες διαδικασίες που θα επιδείξει ο διοργανωτής στους νικητές.

14. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Bruno ενδέχεται να τηρήσει αρχείο και να συλλέξει απλά προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό πραγματοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Bruno θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων: (α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), (δ) αριθμός τηλεφώνου (κινητού) (ε) ημερομηνία γέννησης. Προσωπικά Δεδομένα των νικητών: (α) όνομα, (β) επώνυμο, (γ) ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), (δ) αριθμός τηλεφώνου (κινητού), (ε) ημερομηνία γέννησης ή (στ) άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύνανται να υποδεικνύονται από τη Bruno προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των νικητών για την παραλαβή των δώρων, (ζ) οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο τεθεί οικειοθελώς υπόψη της Bruno από τους ίδιους τους νικητές σε ενδεχομένη επικοινωνία τους με τη Bruno, συναφούς με τον παρόντα σκοπό επεξεργασίας.
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Bruno που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού.

15. Η διοργανώτρια του διαγωνισμού εταιρία «Κωνσταντίνος Αναστασίου και Σια Ε.Ε.», δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα κουπόνια «ξυστό». Το έργο της σύνταξης και εκτύπωσης των εν λόγω κουπονιών υλοποιήθηκε αποκλειστικά από εξωτερικό και ανεξάρτητο συνεργάτη.

16. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι διεκδικητές από τα διαθέσιμα για το διαγωνισμό μεγάλα δώρα (όπως περιοριστικά αναφέρονται: αυτοκίνητα, ταξίδι, κινητό τηλέφωνο , μηχανές espresso) και τα οποία έχουν ήδη πιο πάνω οριστεί ποσοτικά, τότε οι ανωτέρω διεκδικητές θα μπούνε σε κλήρωση ανά κατηγορία δώρου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και σε χρόνο και τόπο που θα ορίσει η διοργανώτρια εταιρία σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού.

17. Στην Ενεργεια συμμετέχουν όλα τα καταστήματα Bruno εκτός από τα παρακάτω:
Αλεξανδρούπολης, Βόλος Αργοναυτών 59, Βόλος Ιωλκου 278, Βόλος Λαρίσης 88, Ηγουμενίτσα,
Θεσσαλονίκη Ερμού 35, Θεσσαλονίκη Ερμού 45, Θεσσαλονίκη Κ. Ντηλ 29, Θεσσαλονίκη Καζαντίδη 39, Κατερίνη Θεσσαλονίκης 58, Κατερίνη 1οχλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θεσσαλονίκης,
Λαμία, Λάρισα 4ο χλμ ΕΠ. Ο. Λάρισας Συκουρίου, Λάρισα Ιωαννίνων 194, Λεπτοκαρυά, Σέρρες,
Σκόπελος